Polityka prywatności sklepu internetowego energo-star.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu Internetowego energo-star.pl

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Angieszka Urban prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ENERGO-STAR Agnieszka Urban, pod adresem: Żeleźnikowa Wielka 201, 33-335 Nawojowa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7342833221, REGON: 122396733.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO.
 3. Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy oraz zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 4. W sprawie ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Klient może kontaktować się pisemnie na adres Żeleźnikowa Wielka 201, 33-335 Nawojowa, drogą e-mailową na adres e-mail: lub telefonicznie pod nr:

II. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej Umowy sprzedaży. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe w następujących celach i zakresie:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta, tj. założenia Konta – przetwarzane są dane podane w Formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym,
  2. świadczenia usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie strony internetowej Sklepu Internetowego – przetwarzane są dane osobowe dotyczące aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych Towarów, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
  3. wykonania umowy sprzedaży Towarów – przetwarzane są dane osobowe podane przy zakupie Towarów, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli zakup dokonywany jest za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
  4. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi – przetwarzane mogą być dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
  5. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów – przetwarzane są dane osobowe zawarte w reklamacjach, skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez Sprzedawcę Usług, będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 3. Sklep internetowy pozyskuje dane osobowe poprzez dobrowolne wprowadzenie przez Klienta danych w Formularzu rejestracji bądź Formularzu zamówienia.

III. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży.
 2. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
 3. Dane Osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 4. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

IV. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej lub prawnej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe przetwarzane w ramach Sklepu Internetowego nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO, ani udostępniane podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dotyczą, za wyjątkiem udostępniania danych osobowych podmiotom prawa publicznego, posiadającym Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 2. Zastrzega się prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień niniejszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym.
 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych kontaktować można się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: