Regulamin sklepu internetowego

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Urban prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ENERGO-STAR Agnieszka Urban wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Żeleźnikowa Wielka 201, 33-335 Nawojowa, NIP: 7342833221, REGON: 122396733, za pośrednictwem sklepu internetowego energo-star.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, rozdzielczość ekranu minimum 1024×768, aktywny interpretator JavaScript, zainstalowana wtyczka Flash, konto poczty elektronicznej.

II. DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, zwłaszcza poprzez dodanie Towaru do koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży.
 4. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego
w zamówieniu.
 5. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  • firma kurierska,
  • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat),
  • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych wybranych samodzielnie przez Klienta podczas rejestracji w  Sklepie Internetowym, wykorzystywanych
w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 7. Klient – a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, b) osoba prawna, c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną- na rzecz których zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta może być Umowa sprzedaży.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
 9. Konto Klienta – oznaczony indywidualnie loginem i hasłem panel dla każdego Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 10. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków alfanumerycznych, wymagane
wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 12. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Sprzedawca – Agnieszka Urban prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ENERGO-STAR Agnieszka Urban, Żeleźnikowa Wielka 201 , 33-335 Nawojowa, NIP: 7342833221, REGON: 122396733;
e-mail: , będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 14. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem: www.energo-star.pl
 15. Towar – rzecz ruchoma przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 17. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego,
w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą
do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z podejmowanymi w ramach Sklepu Internetowego działaniami, Sklep Internetowy zapewnia środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych za pośrednictwem witryny Sklepu Internetowego.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Strony Internetowej Sklepu w  sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 6. Wszelkie zdjęcia zamieszczone na stronach serwisu są zdjęciami poglądowymi i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu przedmiotu (np. w przypadku zmian wyglądu dokonanych przez producenta).
 7. Kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, co jest podyktowane ustawieniami Państwa monitora, czy karty graficznej.

III. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja na Stronie Internetowej Sklepu jest opcjonalna. Zamówienie można złożyć bez posiadania Konta, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić Formularz rejestracyjny i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 5. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także
o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.
 7. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
w Formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na Stronę Internetową Sklepu i dokonać wyboru Towaru poprzez dodanie go o koszyka, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 4. Dodanie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru. Dostępność weryfikowana jest każdorazowo po naciśnięciu przycisku „Przejdź do podsumowania”.
 5. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia do momentu jego potwierdzenia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 10. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail.

V. PŁATNOŚCI

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto. Nie obejmują one kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. gotówką przy odbiorze osobistym,
  3. gotówką za pobraniem Dostawcy przy dostarczeniu przesyłki,
  4. kartą bądź szybkim przelewem za pośrednictwem Przelewy24.pl.
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności
za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

VI. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Przybliżony termin realizacji Zamówienia i Dostawy Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu. Termin ten liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia. W przypadku wyboru 
InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 5. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru pod adresem: po przedpłacie. Odbioru można dokonać w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.
 6. Dostawa jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

VII. REKLAMACJE

 1. Sklep Internetowy odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie Regulaminu, należy kierować pisemnie na adres: Żeleźnikowa Wielka 201, 33-335 Nawojowa lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
 3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie uznaje się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres: Żeleźnikowa Wielka 201, 33-335 Nawojowa. Koszt dostarczenia Towaru w przypadku Klienta będącego Konsumentem ponosi Sprzedawca.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych/ miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: 1) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 2) wniosek o rozpoznanie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, 3) bezpłatna pomoc powiatowego/miejskiego rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 4) skorzystanie z platformy ODR służącej do internetowego rozstrzygania sporów udostępnianej przez Komisję Europejską pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/, 5) pomoc sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w rozwiązywaniu sporów transgranicznych.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować ENERGO-STAR Agnieszka Urban, Żeleźnikowa Wielka 201, 33-335 Nawojowa, 663 061 414, e-mail: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek zwłocznego zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu 
jej odesłania.
 5. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie na adres Sprzedawcy, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży.
 6. Bezpośrednie koszty związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży rzeczy ponosi Klient.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia
w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym
dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2020 r.